Política de privacitat

Política de Privacitat

La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recaptem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entengui que informació recollim i com la utilitzem ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació de la nostra política de privacitat.

Com interessat té vostè els següents drets, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD):

• d’acord amb l’art. 15 RGPD, el dret, en la mesura aquí indicada, d’obtenir informació sobre les dades personals que li concerneixen i que tractem;

• d’acord amb l’art. 16 RGPD, el dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació o que es completin les dades personals que li concerneixin;

• d’acord amb l’art. 17 RGPD, el dret a obtenir la supressió de les dades personals que li concerneixin, sempre que el tractament no sigui necessari:

– per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació, – per al compliment d’una obligació legal, – per raons d’interès públic, o – per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;

· D’acord amb l’art. 18 RGPD, el dret a obtenir la limitació de l’tractament de les seves dades quan

– l’interessat impugni l’exactitud de les dades,

– el tractament sigui il·lícit i vostè s’oposi a la supressió de les dades,

– ja no necessitem les dades però vostè els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o

– vostè s’hagi oposat a el tractament en virtut de l’article 21 RGPD;

• d’acord amb l’art. 20 RGPD, el dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, o a demanar que es transmetin a un altre responsable;

• d’acord amb l’art. 77 RGPD, el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. Per regla general pot vostè dirigir-se per a això a l’autoritat de control del seu lloc de residència o treball habituals o de la seu de la nostra empresa.

A Espanya: Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)
Carrer Jorge Juan, nº 6
28001-Madrid
Telèfon 901.100.099

https://www.aepd.es/ ”

Vostè té dret a ser informat de forma gratuïta sobre les dades relatives a la seva persona emmagatzemats per nosaltres, així com, si és el cas, a la rectificació, restricció de l’processament, transmissibilitat o cancel·lació d’aquestes dades. En cas de dubtes relatius a la recollida, processament o utilització de les seves dades personals, així com per obtenir informació, rectificar, bloquejar o cancel·lar dades, revocar possibles consentiments atorgats o oposar-se a un determinat ús de les dades, li preguem es dirigeixi a: [dades de contacte] A més, vostè podrà exercir el seu dret de reclamació davant l’autoritat supervisora ​​de protecció de dades competent.

Mostrar